Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO: informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Irena Siwarga Drukmedia z siedzibą w Przemyślu adres e-mail: biuro@drukmdia.net., tel. 506 191 215
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@inteko.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:

– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);

– w celu ułatwienia kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, jak dane komunikatora internetowego na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej.
  2. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez 5 lat licząc kolejnego roku po zakończeniu umowy. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane po zakończeniu umowy.
  3. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  5. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. Podane dodatkowych danych nie jest niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na realizację umowy.
  6. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.